Yetişkinlerde partner odaklı obsesyon ile aleksitimi ve narsisizm arasındaki İlişkinin İncelenmesi

0 0

Bu çalışmanın amacı, bir romantik ilişki içerisinde olan kişilerin partner odaklı obsesif kompulsif belirti düzeyleri ile aleksitimik ve narsisistik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde yaşamakta olan, 18-35 yaş aralığında, psikiyatrik tanı almamış ve romantik ilişkisi olan kişiler oluşturmaktadır. Araştırma kesitsel olup katılımcılara Toronto Aleksitimi Ölçeği, Partnere İlişkin Obsesif Kompulsif Belirti Ölçeği, Beş Faktör Narsisizm Ölçeği ve sosyodemografik veri formu verilmiştir. Veriler tanımlayıcı analizler ve t-testi, Mann-Whitney U testi, tek yönlü ANOVA, Pearson’s korelasyonu kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiki anlamlılık için p<.05 değeri temel alınmıştır. Bulgulara göre; erkek katılımcıların aleksitimi, narsisizm ve partner odaklı obsesif kompulsif belirti düzeyleri kadınlara göre anlamlı düzeyde yüksektir (<0,001). Ebeveynlerden herhangi biri vefat etmiş olanların diğer katılımcılara göre aleksitimik (<0,0001) ve narsisistik özellikleri (0,036) yüksektir. Bekar katılımcıların partner odaklı obsesif kompulsif belirti düzeyleri evlilere göre anlamlı düzeyde yüksektir (<0,001). Ek olarak partner odaklı obsesyon belirtileri ile aleksitimik özellikler (<0,001) ve narsisistik özellikler (<0,001) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yine narsisizm değişkeni ile aleksitimi değişkeni arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (<0,001). Anahtar Kelimeler: Partner odaklı obsesyon, narsisizm, aleksitimi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.